Các loại tài sản riêng của trẻ em là gì?

Hiến pháp thừa nhận quyền có tài sản và quyền sở hữu tài sản của mỗi công dân. Từ quy định này, pháp luật dân sự, pháp luật hôn nhân và gia đình đã ghi nhận quyền có tài sản riêng và quyền sở hữu tài sản của cá nhân, không phân biệt cá nhân đó bao nhiêu tuổi.  Vì vậy, trong quan hệ với cha mẹ, người con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của người con gồm có:

  • Tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng;
  • Thu nhập do lao động của người con;
  • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của người con;
  • Các khoản thu nhập hợp pháp khác.
No response