Chế độ tài sản chung của vợ chồng được khôi phục như thế nào sau khi chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân?

Trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung và sau đó muốn khôi phục lại chế độ tài sản chung thì vợ chồng phải thỏa thuận bằng văn bản có ghi rõ các nội dung sau:

  • Lý do khôi phục chế độ tài sản chung;
  • Phần tài sản thuộc sở hữu riêng mỗi bên;
  • Phần tài sản thuộc sở chung của vợ chồng, nếu có;
  • Thời điểm có hiệu lực của việ khôi phục chế độ tài sản chung;
  • Các nội dung khác.

Văn bản này phải ghi rõ ngày tháng năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng. Văn bản thỏa thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

No response