Chủ thể nào có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên?

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định những chủ thể có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên:

  • Cha, mẹ, người giám hộ của con chưa thành niên;
  • Người thân thích;
  • Cơ quan quản lý Nhà nước về gia đình;
  • Cơ quan quản lý Nhà nước về trẻ em;
  • Hội liên hiệp phụ nữ.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức khác khi phát hiện cha, mẹ có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

No response