Cơ sở để chấm dứt việc nuôi con nuôi?

Trong trường hợp cha mẹ nuôi và con nuôi đang còn sống, quan hệ nuôi con nuôi có thể chấm dứt. Cơ sở để chấm dứt việc nuôi con nuôi là:

  • Cha mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi;
  • Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phá tàn tài sản của cha, mẹ nuôi;
  • Cha mẹ nuôi bị kết án về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con nuôi; ngược đãi, hành hạ con nuôi;
  • Cha mẹ nuôi lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác.
No response