Điểm tương đồng và khác biệt giữa quan hệ hôn nhân và gia đình và quan hệ pháp luật dân sự là gì?

Giống nhau: Cả hai ngành luật đều điều chỉnh quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

Khác nhau: Trong quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình, quan hệ nhân thân giữ vai trò chủ đạo còn trong quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ tài sản chiếm đa số.

  • Tài sản trong quan hệ pháp luật dân sự mang tính chất hàng hóa, tiền tệ, trao đổi ngang giá còn trong quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, tài sản chủ yếu đáp ứng nhu cầu gia đình;
  • Quan hệ pháp luật hôn và nhân gia đình mang tính bền vững, lâu dài không xác định thời hạn chấm dứt còn quan hệ pháp luật dân sự tồn tại trong khoảng thời gian nhất định do các bên cam kết hoặc luật định;
  • Chủ thể quan hệ pháp luật gia đình chỉ có cá nhân, còn trong quan hệ pháp luật dân sự bao gồm cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác;
  • Khách thể của qua hệ pháp luật hôn nhân và gia đình gồm lợi ích nhân thân, tài sản và hành vi, còn trong quan hệ pháp luật dân sự là tài sản, hành vi, các dịch vụ, kết quả hoạt động tinh thần sáng tạo, các giá trị nhân thân và quyền sử dụng đất;
  • Nội dung của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình bao gồm các nghĩa vụ và quyền giữa các thành viên trong gia đình còn trong quan hệ pháp luật dân sự là các quyền, nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia vào quan hệ pháp luật dân sự.

Bên cạnh đó, Luật Hôn nhân và Gia đình và Luật Dân sự có mối quan hệ mật thiết. Một số quy định của Luật Dân sự là cơ sở cho Luật Hôn nhân và Gia đình và ngược lại. Ví dụ: Quy định về tài sản, sở hữu, giám hộ, đại diện, thừa kế trong Luật Dân sự là nguồn của Luật Hôn nhân và Gia đình. Quy định về quan hệ giữa vợi và chồng, cha mẹ và con trong Luật Hôn nhân và Gia đình là cơ sở để giải quyết tranh chấp thừa kế trong Luật Dân sự.

No response