Điều kiện để nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài?

Việc nhận cha, mẹ, con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài thường trú tại Việt Nam chỉ được tiến hành khi có sự tự nguyện và không có tranh chấp.

Nếu con chưa thành niên thì cha hoặc mẹ làm thủ tục nhận mẹ hoặc cha cho con.  Nếu con đủ từ 9 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của họ.

Nếu người được nhận là con chưa thành niên thì phải có sự đồng ý của mẹ hoặc cha người đó.  Nếu người được nhận đủ từ 9 tuổi trở lên phải có sự đồng ý của họ. 

Con đã thành niên có quyền xin nhận cha, mẹ cho mình.

Việc nhận cha, mẹ, con do Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền, nơi mà người yêu cầu đăng ký cư trú giải quyết.

No response