Đối tượng điều chỉnh của Luật Hôn nhân và Gia đình?

Là những quan hệ xã hội giữa các thành viên trong gia đình về những lợi ích nhân thân về tài sản.

Nội dung của các quan hệ này là là toàn bộ các nghĩa vụ và quyền về nhân thân và tài sản do Luật Hôn nhân và Gia đình quy định.

No response