Gia đình được định nghĩa là gì?

Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau do hôn nhân, quan hệ huyết thống hoặc quan hệ nuôi dưỡng, làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa họ với nhau theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Chủ thể của gia đình bao gồm vợ, chồng, con; anh chị em; ông bà (nội, ngoại) và cháu. Cùng tồn tại với gia đình là các quan hệ xã hội giữa các chủ thể nói trên về các nghĩa vụ và quyền về nhân thân và tài sản.

Ngoài ra, Luật Hôn nhân và Gia đình cũng điều chỉnh các quan hệ giữa con riêng giữa vợ hoặc chồng với cha kế, mẹ kế nếu họ sống chung, nuôi dưỡng, chăm sóc cho nhau như cha con, như mẹ con.

No response