Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt việc nuôi con nuôi?

Khi có đơn yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi của các chủ thể theo luật định và có đủ cơ sở để chấp nhận yêu cầu này, Tòa án sẽ ra phán quyết chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi. Khi đó:

  • Các quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi chấm dứt; nếu con nuôi là người chưa thành niên hoặc đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì Tòa án quyết định giao người đó cho cha mẹ đẻ hoặc cá nhân, tổ chức khác trông nom, nuôi dưỡng;
  • Trong trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận tài sản đó; nếu con nuôi có đóng góp vào khối tài sản chung của gia đình cha mẹ nuôi thì được trích một phần từ số tài sản chung đó tương xứng với công lao đóng góp theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi và con nuôi; nếu không thỏa thuận được có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết;
  • Theo yêu cầu của cha mẹ đẻ hoặc của người đã làm con nuôi, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc người đã làm con nuôi được lấy lại họ, tên mà cha mẹ đẻ đã đặt.
No response