Kết hôn là gì?

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Nhà nước chỉ thừa nhận việc kết hôn giữa hai người khác giới.

Kết hôn là quyền của công dân. Không ai có quyền buộc họ phải kết hôn. Kết hôn hay không, kết hôn với ai và khi nào do nam nữ tự quyế định. Tuy nhiên, khi muốn kết hôn họ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện kết hôn mà pháp luật quy định và phải đăng ký việc kết hôn trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

No response