Khi ly hôn, quyền lợi của vợ chồng đối với nhà thuê của Nhà nước, nhà thuê của tư nhân, nhà thuộc sở hữu riêng của một bên giải quyết như thế nào?

  • Đối với nhà thuê của Nhà nước:

+ Nếu hợp đồng thuê nhà vẫn còn thời hạn thì các bên thỏa thuận về việc tiếp tục thuê nhà đó. Nếu thỏa thuận không được và các bên đều có nhu cầu sử dụng thì Tòa án giải quyết theo nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn.

+ Trường hợp vợ chồng đã nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà thuê của Nhà nước thì do các bên thỏa thuận.  Nếu các bên không thỏa thuận được, có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.  Nếu chỉ có 1 bên có nhu cầu sử dụng thì họ phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền thuê nhà của Nhà nước và một phần giá trị nhà đã nâng cấp, cải tạo sửa chữa.

  • Đối với nhà thuê của tư nhân:

+ Nếu thời hạn thuê đang còn thì các bên thỏa thuận với nhau về diện tích thuê và ký lại hợp đồng với chủ nhà.  Nếu chủ nhà chỉ đồng ý cho một bên được tiếp tục thuê thì các bên thỏa thuận về việc ai tiếp tục được thuê.

+ Nếu vợ chồng đã nâng cấp, sửa chữa, cải tạo nhà ở thuê và được sự đồng ý của chủ nhà thì tiếp tục thuê phải thanh toán cho bên kia một phần giá trị nhà đã nâng cấp, sửa chữa cải tạo.

  • Đối với nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ hoặc chồng:

+ Bên vợ hoặc chồng là chủ sở hữu nhà ở (đưa vào sử dụng chung) có nghĩa vụ hỗ trợ cho bên kai tìm chỗ ở mới, nếu bên kia khó khăn và không tìm được chỗ ở mới, bên kia chưa có chỗ ở được lưu cư trong thời hạn 6 tháng để tìm chỗ ở khác.

+ Nếu nhà ở đó được xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, cải tạo thì chủ sở hữu phải thanh toán cho bên kia phần giá trị mà họ đã bỏ ra để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa.

No response