Khi một người phối ngẫu xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của vợ chồng mà tài sản này có giá trị lớn hoặc tài sản là nguồn sống duy nhất của gia đình nhưng không có sự đồng ý của người phối ngẫu kia thì giải quyết thế nào?

Việc chiếm hữu, định đoạt tài sản chung của vợ chồng được quy định tại Điều 13 Nghị định 126/2014/NĐ-CP: Việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp vợ hoặc chồng xác lập, thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản chung để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình thì được coi là có sự đồng ý của bên kia, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và Gia đình.

Trong trường hợp vợ hoặc chồng định đoạt tài sản chung vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 35 của Luật Hôn nhân và Gia đình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu và giải quyết hậu quả pháp lý của giao dịch vô hiệu.

Khoản 2 Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định việc định đoạt tài sản chung phải có sự thỏa thuận bằng văn bản của vợ chồng trong những trường hợp sau đây:

  • Bất động sản;
  • Động sản mà theo quy định của pháp luật phải đăng ký quyền sở hữu;
  • Tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình.
No response