Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có thừa nhận việc ly thân của vợ, chồng không?

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và các văn bản pháp luật về hôn nhân và gia đình không đề cập đến vấn đề ly thân, do đó chúng ta có thể khẳng định: pháp luật hôn nhân và gia đình hiện tại không trực tiếp thừa nhận việc ly thân của vợ chồng.  Nhưng qua một số điều luật chúng ta lại thấy rằng: pháp luật thừa nhận việc cư trú riêng của vợ, chồng. Điều này được thể hiện như sau:

  • Luật thừa nhận vợ, chồng có quyền có chỗ ở riêng.

Điều 20: Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính.

No response