Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định độ tuổi kết hôn đối với nam và nữ như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 thì nam đủ từ 20 tuổi trở lên; nữ đủ 18 tuổi trở lên được phép kết hôn. 

Theo khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP quy định: “Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 của Luật Hôn nhân và Gia đình là trường hợp nam đã đủ hai mươi tuổi, nữ đã đủ mười tám tuổi trở lên và được xác định theo ngày, tháng, năm sinh.”

Quy định này là điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 và phù hợp với Bộ luật Dân sự 2015. Tại Luật Hôn nhân và Gia đình 2000, điều kiện về độ tuổi được kết hôn là “từ 18 tuổi” và “từ 20 tuổi”, tức là chỉ cần sau ngày sinh nhật 17 tuổi là đủ tuổi kết hôn.

Theo ngành luật dân sự, trừ các trường hợp đặc biệt thì cá nhân từ đủ mười tám tuổi trở lên mới có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tức là mới có đủ khả năng bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự. Do đó, Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nâng độ tuổi nữ được kết hôn lên “đủ 18 tuổi” đã đồng nhất trên hệ thống pháp luật Việt Nam, thuận tiện trong quá trình áp dụng và xử phạt pháp luật.

No response