Mục đích của Luật Hôn nhân và Gia đình là gì?

Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam có các chức năng sau:

  • Góp phần xây dựng, hoàn thiện và bảo vệc chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ, vợ chồng bình đẳng;
  • Xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình;
  • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình;
  • Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình.
No response