Mục đích của việc sử dụng tài sản chung của vợ chồng?

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định tài sản chung của vợ chông được sử dụng vào các mục đích sau:

  • Chi dùng để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của gia đình;
  • Thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Nhu cầu thiết yếu là nhu cầu sinh hoạt thông thường về ăn, mặc, ở, học tập, khám bệnh, chữa bệnh và nhu cầu sinh hoạt thông thường khác không thể thiếu cho cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình.

Vợ chồng có trách nhiệm liên đới đối với các khoản nợ chung của gia đình và thanh toán bằng tài sản chung.

No response