Nghĩa vụ và quyền của cha, mẹ đối với con sau khi ly hôn?

Người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn có các nghĩa vụ và quyền sau:

  • Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con, quản lý tài sản của con và đại diện cho con theo quy định của pháp luật;
  • Yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, thay đổi mức cấp dưỡng khi không còn phù hợp hoặc cấp dưỡng bổ sung;
  • Yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người không trực tiếp nuôi con khi họ lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con.
  • Người không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ và quyền sau:
  • Có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở;
  • Có quyền yêu cầu Tòa án thay đổi người nuôi con khi người đang trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con nếu con đủ 7 tuổi trở lên;
  • Có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.  Chi phí cấp dưỡng nuôi con bao gồm những chi phí tối thiểu cho việc nuôi dưỡng và học hành của con.  Trường hợp các bên không thỏa thuận được mức cấp dưỡng thì mức cấp dưỡng được Tòa án quyết định căn cứ vào nhu cầu của người được cấp dưỡng và khả năng của người cấp dưỡng.

Việc cấp dưỡng được thực hiện theo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc một lần.

Việc cấp dưỡng được thực hiện cho đến khi con đủ 18 tuổi (nếu con chưa thành niên) hoặc cho đến khi con có thu nhập hoặc tài sản để tự nuôi mình (nếu con đã thành niên bị tàn tật, mất năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động và không có tài sản để nuôi mình).

Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

No response