Người có họ trong phạm vi ba đời được hiểu như thế nào?

Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cấm những người có họ trong phạm vi ba đời kết hôn.

No response