Người cùng dòng máu trực hệ gồm những người nào?

Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau.

Để đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh về nòi giống, bảo vệ thuần phong, mỹ tục, đạo đức truyền thống của dân tộc, những người này pháp luật không cho phép kết hôn với nhau.

No response