Người được người khác nhận làm con nuôi cần phải đáp ứng những điều kiện gì?

Để tham gia vào quan hệ nuôi con nuôi, với tư cách là người được nhận làm con nuôi, người đó phải hội đủ các điều kiện sau:

  • Trẻ em dưới 16 tuổi;
  • Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: Được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi; Được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi;
  • Một người chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của cả hai người là vợ chồng.
No response