Như thế nào là không phân biệt đối xử giữa các con?

Cha mẹ có nghĩa vụ thương yêu, tôn trọng ý kiến con, nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên hoặc con đã thành niên bị mất năng lực hành vi dân sự, hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Cha mẹ phải đổi xử với các con như nhau trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình. Cha mẹ không được ngược đãi, hành hạ, xúc phạm con,  không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ, không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Con có quyền được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức. Cha mẹ phải là tấm gương tốt cho con về mọi mặt. Cha mẹ phải tôn trọng quyền chọn nghề nghiệp, quyền được tham gia vào các hoạt động xã hội của con.

Khi cha mẹ và con không chung sống với nhau, người không trực tiếp nuôi con có quyền thăm nom con và có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

Khi cha mẹ có hành vi xâm phạm đến quyền các con thì có thể bị hạn chế một số quyền đối với con hoặc bị xử lý về hình sự.

No response