Những loại tài sản riêng nào khi muốn nhập vào tài sản chung của hai vợ chồng, pháp luật quy định phải lập thành văn bản, có chữ ký của vợ và chồng?

Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản của vợ, chồng; tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết tranh chấp tài sản chung, riêng giữa vợ, chồng, pháp luật quy định những tài sản riêng sau nếu muốn nhập vào tài sản chung của vợ chồng phải được lập thành văn bản:

  • Quyền sử dụng đất;
  • Quyền sở hữu về nhà ở;
  • Các tài sản có giá trị lớn.

Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung phải được lập thành văn bản và phải được công chứng.

No response