Những nội dung cần thiết của thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là gì?

Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân phải được lập thành văn bản, với các nội dung chủ yếu như sau:

  • Lý do chia tài sản;
  • Phần tài sản chia (bao gồm bất động sản, động sản, các quyền tài sản); trong đó cần mô tả những tài sản được chia hoặc giá trị phần tài sản được chia;
  • Phần tài sản không chia, nếu có;
  • Thời điểm hiệu lực của việc phân chia tài sản chung;
  • Các nội dung khác.

Văn bản này phải ghi rõ ngày tháng năm lập văn bản và phải có chữ ký của cả vợ và chồng. Văn bản thỏa thuận có thể có người làm chứng hoặc được công chứng, chứng thực theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

No response