Phạm vi điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình?

Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam quy định chế độ hôn nhân và gia đình, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình; trách nhiệm của công dân, Nhà nước và xã hội trong việc xây dựng, củng cố chế độ hôn nhân và gia đình Việt Nam.

No response