Tài sản riêng của trẻ em được quản lý như thế nào?

Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Cha mẹ có quyền quản lý tài sản riêng của con khi con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự.  Trong trường hợp này cha mẹ cũng có quyền ủy quyền cho người khác quản lý thay mình.  Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

Khi xem xét đến quyền của cha mẹ trong việc quản lý tài sản của con, chúng ta cần lưu ý: Trường hợp người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc một số trường hợp khác mà pháp luật quy định, thì cha mẹ không có quyền quản lý tài sản của con.

Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật Dân sự.

No response