Thành phần của quan hệ pháp luật Hôn nhân và Gia đình?

Thành phần của một quan hệ pháp luật bao gồm chủ thể, khách thể và nội dung.

Chủ thể của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình chỉ có cá nhân. Các cá nhân muốn tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và  ga đình thì họ phải có năng lực chủ thể. Năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi.

Năng lực pháp luật là khả năng pháp luật quy định có cá nhân các quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình. Mọi công dân có năng lực hành vi như nhau. Năng lực pháp luật của cá nhân bắt đầu xuất hiện từ khi sinh ra và chấm dứt khi cá nhân chết. Năng lực pháp luật là năng lực khách quan, do pháp luật quy định.

Năng lực hành vi là khả năng của cá nhân tự mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ hôn nhân và gia đình.

Năng lực hành vi hôn nhân và gia đình phụ thuộc vào quan hệ pháp luật mà các chủ thể tham gia mà điều kiện đòi hỏi của pháp luật khác nhau.

Khác với năng lực hành vi thông thường (điều kiện độ tuổi, khă năng nhận thức), năng lực hành vi hôn nhân và gia đình còn đòi hỏi các chủ thể phải có các điều kiện khác như quan hệ huyết thống, tư cách đạo đức…

Khách thể của quan hệ hôn nhân và gia đình bao gồm các lợi ích nhân thân và tài sản mà các chủ thể tham gia quan hệ hôn nhân và gia đình hướng đến khi tham gia quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. Cụ thể đó là các lợi ích:

  • Lợi ích nhân thân-tình cảm: Là sự yêu thương, chăm sóc, quý trọng, giúp đỡ nhau  giữa các chủ thể nhằm thỏa mãn nhu cầu tinh thần;
  • Lợi ích từ hành vi: Việc thực hiện các nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình của các chủ thể để đáp ứng nhu cầu của các thành viên trong gia đình và lợi ích cho các thành viên trong gia đình. Kết quả của hành vi nỗ lực, hành vi kiềm ché điều là lợi ích cho các chủ thể khác trong gia đình;
  • Lợi ích tài sản: Thông qua việc chiếm hữu, sủ dụng và định đoạt tài sản của các thành viên trong gia đình nhằm giúp gia đình tồn tại và phát triển, đáp ứng nhu cầu về mọi mặt của gia đình và của thành viên;
  • Nội dung: Bao gồm toàn bộ các nghĩa vụ và quyền về nhân thân và tài sản. Đó là các nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, cha mẹ và con (sinh đẻ, nuôi dưỡng, sồng chung), giữa anh chị em với nhau và giữa ông bà với cháu. Các quy định về kết hôn, ly hôn, về cấp dưỡng, giám hộ cũng là nội dung của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình.
No response