Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, những tài sản chung nào của vợ chồng, vợ chồng phải đăng ký quyền sở hữu?

Không phải tất cả các loại tài sản chung vợ chồng đều phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng. Chỉ trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Các tài sản chung cần phải đăng ký quyền sở hữu gồm:

  • Quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu nhà ở;
  • Những tài sản khác mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu.

Đối với những tài sản khác, cần dựa vào Bộ Luật Dân sự để xác định.

No response