Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi chưa xác định được đích danh trẻ em cần xin làm con nuôi là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật Nuôi con nuôi 2010 về giới thiệu trẻ làm con nuôi phải đảm bảo vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, có tính đến các đặc điểm, quyền lợi của cá nhân nhận con nuôi như: Đặc điểm, sở thích, các thói quen của trẻ, khả năng ứng biến hòa nhập, sự phát triển của trẻ và đồng thời phải xem xét về thu nhập, điều kiện về kinh tế, tư cách đạo đức, môi trường sinh hoạt và nguyện vọng của cá nhân nhận trẻ làm con nuôi. 

  • Sau khi nhận được hồ sơ giới thiệu trẻ làm con nuôi, Sở Tư pháp sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân Tỉnh để lấy ý kiến, tham mưu. Trong thời hạn không quá 05 ngày khi nhận được quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh, Sở Tư pháp chuyển hồ sơ cho Cục con nuôi kèm theo quyết định thể hiện sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân Tỉnh. Nếu Ủy ban Nhân dân Tỉnh không đồng ý thì phải thông báo rõ ràng bằng văn bản và gửi cho Sở Tư pháp để giới thiệu lại. Sau ba tháng mà Sở Tư pháp không giới thiệu được thì Sở Tư pháp gửi trả lại hồ sơ cho Cục Con nuôi và kèm theo văn bản nêu rõ lý do;
  • Sau khi phê duyệt như đã nêu trên, Cục Con nuôi sẽ kiểm tra về quy trình, thủ tục về việc giới thiệu trẻ làm con nuôi theo đúng quy định của pháp luật.  Và lấy ý kiến của chuyên gia tâm lý, gia đình và xã hội để thẩm định kết quả.  Nếu kết quả đạt yêu cầu, Cục Con nuôi sẽ thông báo bằng văn bản cho người nhận con nuôi biết rằng họ đủ điều kiện để nhận con nuôi. Trường hợp trẻ không đủ điều kiện, Cục Con nuôi sẽ báo cáo bằng văn bản đến Bộ trưởng Bộ Tư pháp và sau đó thông báo cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh và Sở Tư pháp. 

Đối với cả trường hợp đích danh, không đích danh thì sau khi nhận được hồ sơ của Sở Tư pháp thì Ủy ban Nhân dân Tỉnh sẽ ra quyết định về việc cho trẻ Việt Nam làm con nuôi nước ngoài trong thời hạn 15 ngày. Sau đó, Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo cho cá nhân nhận nuôi con đến Việt Nam để nhận con. Trong thời hạn 60 ngày từ thời điểm nhận được thông báo, cá nhân nhận nuôi con phải có mặt ở Việt Nam để tiến hành nhận con nuôi. Trong trường hợp cá nhân có lý do chính đáng không thể có mặt tại lễ giao nhận con nuôi thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày.  Trường hợp cá nhân nhận con nuôi vẫn không có mặt sau khi đã hết hạn nêu trên thì Ủy ban Nhân dân Tỉnh có quyền hủy quyết định cho trẻ làm con nuôi nước ngoài.

No response