Trong mọi trường hợp, quyền yêu cầu phân chia di sản có bị hạn chế khi việc chia di sản thừa kế của một người phối ngẫu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người phối ngẫu còn sống và gia đình?

Trong trường hợp người thừa kế của bên vợ hoặc chồng mà túng thiếu, không có khả năng lao động, không có tài sản để tự nuôi mình và không có người khác cấp dưỡng thì khi có yêu cầu, Tòa án sẽ xem xét, quyết định về việc chia di sản thừa kế  trên cơ sở cân nhắc quyền của bên vợ hoặc bên chồng còn sống và quyền lợi của những người thừa kế khác.

No response