Trung tâm hỗ trợ kết hôn được thành lập như thế nào?

Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình được thành lập bởi Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam hoặc Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sau khi có quyết định thành lập, Trung tâm phải đăng ký với Sở Tư pháp nơi mà Trung tâm đặt trụ sở. Tức là, Sở Tư pháp nơi Trung tâm đóng trụ sở hoạt động là cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc cấp phép hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.

Hội Liên hiệp phụ nữ quyết định thành lập Trung tâm khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có quy chế hoạt động bảo đảm nguyên tắc được Hội Liên hiệp phụ nữ phê duyệt;
  • Có địa điểm, trang thiết bị, nhân lực cần thiết bảo đảm hoạt động của Trung tâm;
  • Người dự kiến đứng đầu Trung tâm là người không có tiền án.
No response