Trường hợp nào những người thừa kế bị pháp luật hạn chế quyền yêu cầu chia di sản thừa kế khi một bên vợ, chồng qua đời?

Theo quy định chung, khi một bên vợ chồng chết, sẽ phát sinh quyền thừa kế của chồng vợ là người còn sống và những người khác theo quy định của pháp luật dân sự. Những người có quyền yêu cầu chia phần di sản thừa kế đó.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, để đảm bảo quyền lợi của người vợ hoặc chồng còn sốn và gia đình, pháp luật hôn nhân và gia đình đã hạn chế quyền yêu cầu chia di sản thừa kế của những người khác trong một thời hạn nhất định.

Căn cứ để hạn chế quyền yêu cầu chia di sản thừa kế là: khi việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng là người còn sống và gia đình người đó. Nghĩa là nếu chia di sản, thì bên còn sống và gia đình không thể duy trì cuộc sống bình thường do không có chỗ ở, mất tư liệu sản xuất duy nhất để tạo thu nhập hoặc các lý do chính đáng khác. Khi đó, bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định. Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì có quyền yêu cầu Tòa án gia hạn một lần nhưng không quá 03 năm.

Theo quy định tại Điều 661 Bộ luật Dân sự 2015: Trường hợp theo ý chí của người lập di chúc hoặc theo thỏa thuận của tất cả những người thừa kế, di sản chỉ được phân chia sau một thời hạn nhất định thì chỉ khi đã hết thời hạn đó di sản mới được đem chia.

No response