Việc định đoạn tài sản riêng của trẻ em được thực hiện như thế nào?

Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng.  Nếu người con định đoạt tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Trong trường hợp con dưới 15 tuổi và cha mẹ là người quản lý tài sản của con thì cha mẹ có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con. Tuy nhiên, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên, khi định đoạt cha mẹ phải xem xét đến nguyện vọng của con.

No response