Vợ chồng có những nghĩa vụ và quyền nhân thân nào?

Quyền và nghĩa vụ nhân thân của vợ và chồng được quy định cụ thể trong Bộ luật Dân sự 2015 và được cụ thể hóa tại Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, gồm các quyền và nghĩa vụ sau đây:

  • Vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền, nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình;
  • Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình;
  • Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ, chồng có có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác;
  • Việc lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng do vợ chồng thỏa thuận, không bị ràng buộc bởi phong tục, tập quán, địa giới hành chính;
  • Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng, giữ gìn và bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín cho nhau;
  • Vợ, chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau;
  • Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ tạo điều kiện, giúp đỡ nhau chọn nghề nghiệp; học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngoài ra, vợ chồng còn có quyền đại diện cho nhau theo quy định của pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của người kia. Quy định về quyền đại diện giữa vợ, chồng là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên vợ hoặc chồng cũng như người thứ ba khi một bên vợ, chồng xác lập hoặc thực hiện các giao dịch dân sự.

No response