Như thế nào là vợ chồng bình đẳng?

Vợ chồng bình đẳng là vợ chồng có nghĩa vụ và quyền lợi ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Trong quan hệ hôn nhân, vợ chồng ngang nhau về các quyền và nghĩa vụ và quyền về nhân thân và tài sản.

Về nhân thân, vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng các quyền nhân thân của nhau và tạo điều kiện cho nhau thực hiện các quyền của mình. Nhà nước nghiêm cấm vợ, chồng có hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Vợ chồng không được cưỡng ép, cản trở nhau trong công việc. Vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau.

No response