Trong trường hợp Tòa án đã ra phán quyết hạn chế quyền di sản thừa kế của những người thừa kế khác, theo yêu cầu của bên vợ hoặc chồng còn sống. Khi nào những người thừa kế này được quyền yêu cầu chia di sản thừa kế đó?

Khi có một trong những trường hợp sau, những người thừa kế khác có quyền yêu cầu được chia di sản thừa kế:

  • Hết thời hạn do Tòa án xác định;
  • Bên vợ hoặc chồng đã kết hôn với người khác;
  • Khi bên còn sống thực hiện các giao dịch nhằm tẩu tán hoặc làm hư hỏng mất mát di sản.
No response